Відділ освіти Чернівецької районної державної адміністрації

Положення про відділ освіти Чернівецької райдержадміністрації

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти Чернівецької райдержадміністрації

 

1. Відділ освіти Чернівецької районної державної адміністрації утворюється головою Чернівецької районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на відділ освіти завдань.

2. Відділ освіти  підпорядкований голові райдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації.

3. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН молоді і спорту України, департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, розпорядженнями голови райдержадміністрації, а також положенням про відділ освіти.

4. Вид структурного підрозділу (департамент, управління, відділ, сектор, інший структурний підрозділ, передбачений законом) та його статус як юридичної особи публічного права визначаються головою місцевої держадміністрації.

5. Основним завданням відділу освіти є:

1) Реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;

2) Створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;

3) Здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління районної державної адміністрації та координація діяльності цих навчальних закладів;

4) Зміцнення матеріальної бази навчальних закладів;

5) Аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми;

6) Організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

7) Контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району;

8) Участь у розробці та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

9) Проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів ліцензування та атестацій;

10) Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.

6. Відділ освіти  відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1)   Здійснює керівництво навчальними закладами, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

 1. Визначає потребу у навчальних закладах, заснованих на комунальній формі власності та подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;
 2. Проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов’язкового обслуговування дітей шкільного віку, контролює виконання вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах;
 3. Вивчає потребу та вносить пропозиції щодо створення навчальних закладів для дітей шкільного віку,що потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання та виховання у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах;
 4. Вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх/змінних/шкіл, класів, груп з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для прискореного отримання бажаючими повної середньої освіти, складання іспитів екстерном;
 5. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної,надання можливостей навчатися у загальноосвітніх навчальних закладах рідною мовою чи вивчати рідну мову в
  державних та комунальних навчальних закладах;
 6. Сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають у районі;
 7. Надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та неповнолітніх,які не мають належних умов для виховання у сім’ях, до дитячих інтернатних закладів і в сім’ї під опіку/піклування, на усиновлення; забезпечує захист особистих і майнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги;
 8. Координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх; створює в районі розгалужену службу соціально-педагогічного патронажу;
 9. Забезпечує утворення психологічної служби в навчальних закладах;
 10. Координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;
 11. Надає допомогу загальноосвітнім навчальним закладам та здійснює   контроль   за   організацією   безоплатного  регулярного підвезення до місць навчання і на зворотному шляху учнів/вихованців, які проживають у сільській місцевості;
 12. Організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету та залучених коштів;
 13. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;
 14. Сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів;
 15. Впроваджує навчальні плани і програми рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, затверджує навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;
 16. Організовує навчання обдарованих дітей та вносить пропозиції до районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування про відкриття профільних класів, шкіл нового типу, гімназії, колегіуми, ліцеї, школи-комплекси, спеціалізовані школи тощо, їх матеріальну підтримку; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів; створює міжшкільні навчально-виробничі комбінати, центри дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо;
 17. Видає інформаційно-методичні бюлетені;
 18. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;
 19. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;
 20. Забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи;
 21. Організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року,зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;
 22. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх навчальних закладів, введення в дію їх нових приміщень, комплектування меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками;
 23. Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню, контролює використання капітальних вкладень та залучення коштів;
 24. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади;
 25. Прогнозує потребу району у педагогічних працівниках і спеціалістах, укладає договори з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку, проводить аналіз стану підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів навчальних
  закладів, бере участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти;
 26. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 27. Проводить атестацію педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів у межах своєї компетенції;
 28. Сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вживає заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;
 29. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти;
 30. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;
 31. Контролює створення у навчальних закладах фонду загального обов’язкового навчання (фонду всеобучу), який формується за рахунок коштів бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел для задоволення матеріально-побутових потреб учнів;
 32. Контролює дотримання навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;
 33. Інспектує навчальні заклади, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
 34. Проводить атестацію навчальних закладів району (не рідше одного разу в 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;
 35. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в районі, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;
 36. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі (не рідше 1 разу на рік);
 37. Взаємодіє з органами громадського самоврядування;
 38. Проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів (крім вищих) комунальної та інших форм власності, їх підготовку для реєстрації місцевими органами виконавчої влади;
 39. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетентності, враховує позитивні пропозиції, вживає заходів щодо усунення недоліків у роботі;
 40.  Забезпечує захист персональних даних;
 41.  Здійснює інші передбачені законом повноваження.

7. Структурний підрозділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1)   Залучати до розроблення районної програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних,науково-педагогічних працівників і спеціалістів;

 1. Брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності;
 2. Скликати районні, у тому числі щорічні серпневі конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;
 3. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі району;
 4. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їх повноважень;
 5. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

8. Відділ освіти в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

9. Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Чернівецької районної державної адміністрації за погодженням із заступником голови та з начальником управління освіти Вінницької обласної державної адміністрації.

Особа, яка призначається на посаду начальника відділу, повинна мати вищу педагогічну освіту і стаж керівної роботи в навчальних закладах не менше 5 років.

10. Начальник відділу освіти:

1)  Здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності заступника начальника та його працівників;

 1. Представляє інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами;
 2. Подає на затвердження голови Чернівецької районної державної адміністрації проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу;
 3. Затверджує положення про підрозділи і служби районного відділу, функціональні обов’язки його працівників;
 4. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу;
 5. Планує роботу відділу і аналізує стан її виконання;
 6. Видає у межах компетенції відділу накази, організовує та контролює їх виконання;
 7. Затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;
 8. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу, керівників навчальних закладів та установ освіти комунальної форми власності;
 9. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату, керівників навчальних закладів та установ освіти.

11. Накази начальника відділу освіти, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, директором департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

12. Начальник відділу освіти може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою райдержадміністрації за поданням начальника відділу освіти.

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу освіти визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

14. Штатний розпис та кошторис відділу освіти затверджує голова райдержадміністрації за пропозицією начальника відділу освіти відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 9, ст. 414).

15. Відділ освіти, утворений як юридична особа публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Завантажити одним файлом

_______________________________________________